Translations

englishfrançaisdeutsch
Trifoullis-les-OiesKleinkleckersdorf
caliperpied à coulisseSchiebelehre
LEDDELLED
light-emitting diodediode électroluminescenteLeuchtdiode
resistorrésistanceWiderstand
shift registerregistre à décalageSchieberegister
solenoidHubmagnet